افزايش نرخ ارز ناشی از تورم 3 ساله

افزايش نرخ ارز ناشی از تورم 3 ساله
هادي حق‌شناس؛ اقتصاددان در روزنامه آرمان نوشت: نوسانات نرخ ارز و تك نرخي شدن آن دو مقوله امروز اقتصاد ايران است.

افزايش نرخ ارز ناشی از تورم 3 ساله