انفجار بمب دست ساز در مسجدی در غرب میانمار

انفجار بمب دست ساز در مسجدی در غرب میانمار

انفجار بمب دست ساز در مسجدی در غرب میانمار