بخشودگی مشروط 100 درصد جرایم مالیاتی

بخشودگی مشروط 100 درصد جرایم مالیاتی
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور در نشست مشترک این سازمان با اتاق تعاون ایران، از بخشودگی 100 درصد جرایم قابل بخشش تعاونی ها به شرط پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا پایان سال 95 خبر داد.

بخشودگی مشروط 100 درصد جرایم مالیاتی