برجام ستیزی؛ انگیزه قانون شکنی و چشم پوشی از منافع و امنیت ملی

برجام ستیزی؛ انگیزه قانون شکنی و چشم پوشی از منافع و امنیت ملی
مخالفان برجام که از ابتدای گفت وگوهای هسته ای تمام توان خود را برای ضربه زدن به مذاکرات و سپس سند توافق و فرایند اجرایی سازی آن به کار بستند، طی روزهای اخیر کوشیدند با انتساب سخنان غیرواقعی به وزیر امور خارجه، کارگزار دیپلماسی هسته ای را متهم به اشتباه در برجام سازند.

برجام ستیزی؛ انگیزه قانون شکنی و چشم پوشی از منافع و امنیت ملی