بزرگترین کشور وارد کننده اروپایی از ایران

بزرگترین کشور وارد کننده اروپایی از ایران
ه دنبال لغو تحریم نفتی ایران واردات برخی کشورهای اروپایی از ایران تغییر قابل توجهی کرده به طوری که واردات فرانسه از ایران در سپتامبر ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ برابر و واردات یونان ۱۶۷ برابر شده است.

بزرگترین کشور وارد کننده اروپایی از ایران