تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎

تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎
درگیری گروه های تبه کار و وقوع شورش در داخل زندانی در شهر مانائوس برزیل، ۵۶ کشته بر جای گذاشت.

تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎