تصاویر : فیل پوشی در هند!

تصاویر : فیل پوشی در هند!
زنان در یکی از روستاهای هند برای در امان ماندن فیل ها از سرمای کشنده زمستان، برای آنها بافتنی می بافند.

تصاویر : فیل پوشی در هند!