تصاویر : ویرانه های شهر نمرود پس از خروج داعش

تصاویر : ویرانه های شهر نمرود پس از خروج داعش
شهر باستانی نمرود در شمال عراق که ۳۰۰۰ سال پیش پایتخت اولین امپراطوری جهان بود، اما آثار موجود در آن تقریبا نابود شده است. داعش در ماه نوامبر از این شهر بیرون رانده شد.

تصاویر : ویرانه های شهر نمرود پس از خروج داعش