دادستان تهران: برخی مصادیق تخریب محیط زیست در حد افساد فی الارض است

دادستان تهران: برخی مصادیق تخریب محیط زیست در حد افساد فی الارض است
همایش یک روزه دادستانی تهران روز سه شنبه (۱۰/ ۱۲/ ۹۵) با موضوع انفال و منابع طبیعی برگزار شد.

دادستان تهران: برخی مصادیق تخریب محیط زیست در حد افساد فی الارض است