در سوریه، داعش مُرده ها را هم عذاب می دهد!

در سوریه، داعش مُرده ها را هم عذاب می دهد!
تروریست های داعشی در سوریه تمامی قبرستانهای سر راه خود را تخریب می کنند، چرا که اعتقاد دارند سنگ هایی که بر روی مزار قرار می گیرند همانند بُت هستند! تروریستهای گروهک داعش اقدام به تخریب قبرستانها می کنند. به دلیل اینکه اعتقاد دارند، سنگی که به صورت عمودی بر…

در سوریه، داعش مُرده ها را هم عذاب می دهد!