دومین طلای ایران بر سینه ثمری/ پرتابگر وزنه ایران قهرمان شد

دومین طلای ایران بر سینه ثمری/ پرتابگر وزنه ایران قهرمان شد

دومین طلای ایران بر سینه ثمری/ پرتابگر وزنه ایران قهرمان شد