دیدار ظریف با وزیر خارجه افغانستان

دیدار ظریف با وزیر خارجه افغانستان

دیدار ظریف با وزیر خارجه افغانستان