صدا و حنجره این خواننده شجریان را جذب خود کرد

صدا و حنجره این خواننده شجریان را جذب خود کرد
«صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیار است و هر کس بخواهد در بالاترین حد حنجره صدایی را مثال بزند، می‌گوید صدا شبیه صدای ایرج است.» این توصیف استاد شجریان از هنر ایرج خواجه امیری است

صدا و حنجره این خواننده شجریان را جذب خود کرد