عکس: فضانوردان چگونه می خوابند؟!

عکس: فضانوردان چگونه می خوابند؟!
فضانوردان برای جلوگیری از معلق شدن مجبورند موقع خواب خود را بر روی تخت ببندند

عکس: فضانوردان چگونه می خوابند؟!