فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند

فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند
برخی از مردم با ساخت تابوت هایی با ویژگی های منحصر به فرد به استقبال مرگ می روند.

فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند