هشدار مدیریت بحران به مردم در مورد طغیان رودخانه مند

هشدار مدیریت بحران به مردم در مورد طغیان رودخانه مند
مدیریت بحران بوشهر از مردم درخواست کرد که به به مراتع مرتفع بروند.

هشدار مدیریت بحران به مردم در مورد طغیان رودخانه مند