چرا اظهارات تند ترامپ علیه ایران می‌تواند به ضررش تمام شود؟

چرا اظهارات تند ترامپ علیه ایران می‌تواند به ضررش تمام شود؟

چرا اظهارات تند ترامپ علیه ایران می‌تواند به ضررش تمام شود؟