بالگردهای ارتش آتش‌سوزی جنگل‌های مسجد سلیمان را خاموش کردند

بالگردهای ارتش آتش‌سوزی جنگل‌های مسجد سلیمان را خاموش کردند بالگردهای ارتش آتش‌سوزی جنگل‌های مسجد سلیمان را خاموش کردند