بالگردهای ارتش آتش‌سوزی جنگل‌های مسجد سلیمان را خاموش کردند

بالگردهای ارتش آتش‌سوزی جنگل‌های مسجد سلیمان را خاموش کردند بالگردهای ارتش آتش‌سوزی جنگل‌های مسجد سلیمان را خاموش کردند

ارتش و وزارت خارجه سوریه استفاده از مواد شیمیایی در خان شیخون ادلب را تکذیب کردند

ارتش و وزارت خارجه سوریه استفاده از مواد شیمیایی در خان شیخون ادلب را تکذیب کردند ارتش و وزارت خارجه سوریه استفاده از مواد شیمیایی در خان شیخون ادلب را تکذیب کردند