اردوغان: پس از انتخابات پارلمانی آلمان،‌ روابط با برلین بهبود می‌یابد

اردوغان: پس از انتخابات پارلمانی آلمان،‌ روابط با برلین بهبود می‌یابد اردوغان: پس از انتخابات پارلمانی آلمان،‌ روابط با برلین بهبود می‌یابد