روایت استاندار تهران از الگوگیری روحانی از آیت الله هاشمی

روایت استاندار تهران از الگوگیری روحانی از آیت الله هاشمی روایت استاندار تهران از الگوگیری روحانی از آیت الله هاشمی