استرالیا: برجام بهترین گزینه فعلی است

استرالیا: برجام بهترین گزینه فعلی است استرالیا: برجام بهترین گزینه فعلی است

کاخ سفید: ترامپ بهترین تصمیم گیرنده است

کاخ سفید: ترامپ بهترین تصمیم گیرنده است کاخ سفید: ترامپ بهترین تصمیم گیرنده است

برانکو: بازی بهترین تمرین است

برانکو: بازی بهترین تمرین استسرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برگزاری بازی را بهترین تمرین دانست. برانکو: بازی بهترین تمرین است