دیدار ظریف با وزیر خارجه افغانستان

دیدار ظریف با وزیر خارجه افغانستان دیدار ظریف با وزیر خارجه افغانستان