اگر برجام لغو شود…

اگر برجام لغو شود… اگر برجام لغو شود…

لوپن: اگر رئیس جمهور شوم تحریم‌های فرانسه علیه روسیه را لغو می‌کنم

لوپن: اگر رئیس جمهور شوم تحریم‌های فرانسه علیه روسیه را لغو می‌کنم لوپن: اگر رئیس جمهور شوم تحریم‌های فرانسه علیه روسیه را لغو می‌کنم