سفیر ایران در کویت: احضار نشدم

سفیر ایران در کویت: احضار نشدم سفیر ایران در کویت: احضار نشدم

سفیر ایران در لندن احضار شد

سفیر ایران در لندن احضار شد سفیر ایران در لندن احضار شد

ایران کاردار انگلیس را احضار کرد

ایران کاردار انگلیس را احضار کرد ایران کاردار انگلیس را احضار کرد