تماس تلفنی ترامپ با بن سلمان/ تاکید دو طرف بر «خطر ایران»

تماس تلفنی ترامپ با بن سلمان/ تاکید دو طرف بر «خطر ایران» تماس تلفنی ترامپ با بن سلمان/ تاکید دو طرف بر «خطر ایران»

اعتراض ایران به اظهارات بن سلمان

اعتراض ایران به اظهارات بن سلمان اعتراض ایران به اظهارات بن سلمان