بازیکن پیشین پاس، مالک نساجی شد

بازیکن پیشین پاس، مالک نساجی شدمالک جدید باشگاه دسته اولی نساجی مشخص شد. بازیکن پیشین پاس، مالک نساجی شد