بیماری هایی که ظاهر و باطن شان فرق دارد

بیماری هایی که ظاهر و باطن شان فرق داردشاید دلتان نخواهد در مترو کنار کسی بنشینید که کهیر زده یا قسمت هایی از بدنش پوسته پوسته شده است یا نخواهید با کسی که پوستش تاول […]