زیرنویس‌های بامزه‌ای که پیازداغ اضافه دارند

زیرنویس‌های بامزه‌ای که پیازداغ اضافه دارندبرخی مترجم‌ها دست به خلاقیت می‌زنند و اضافه بر دیالوگ‌ها توضیحاتی می‌دهند که گاهی خیلی بامزه است. زیرنویس‌های بامزه‌ای که پیازداغ اضافه دارند