بانک مرکزی: سود بانکی ربا نیست

بانک مرکزی: سود بانکی ربا نیست بانک مرکزی: سود بانکی ربا نیست

بانک مرکزی: افزایش سقف وام ازدواج اکنون امکانپذیر نیست

بانک مرکزی: افزایش سقف وام ازدواج اکنون امکانپذیر نیست بانک مرکزی: افزایش سقف وام ازدواج اکنون امکانپذیر نیست

رئیس کل بانک مرکزی: نوسان ارزی پایدار نیست/ هدف افزایش نرخ ارز، تامین کسری بودجه دولت نیست

رئیس کل بانک مرکزی: نوسان ارزی پایدار نیست/ هدف افزایش نرخ ارز، تامین کسری بودجه دولت نیستسیف گفت: از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌کنم در بیان مطالب و تحلیل هایی که در خصوص […]

بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز پایدار نیست

بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز پایدار نیسترییس‌کل بانک مرکزی معتقد است که «افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.» بانک مرکزی: افزایش نرخ ارز پایدار نیست