بسته‌شدن میدانی در لندن ازبیم بمب‌گذاری

بسته‌شدن میدانی در لندن ازبیم بمب‌گذاری بسته‌شدن میدانی در لندن ازبیم بمب‌گذاری

بمبگذاری در زیارتگاه شاعر پارسی‌گوی در پاکستان ۷۲ کشته برجای گذاشت

بمبگذاری در زیارتگاه شاعر پارسی‌گوی در پاکستان ۷۲ کشته برجای گذاشت بمبگذاری در زیارتگاه شاعر پارسی‌گوی در پاکستان ۷۲ کشته برجای گذاشت