آخرین بمب آزمایشی کره شمالی، ١6 برابر قوی‌تر از بمب هیروشیما

آخرین بمب آزمایشی کره شمالی، ١6 برابر قوی‌تر از بمب هیروشیما آخرین بمب آزمایشی کره شمالی، ١6 برابر قوی‌تر از بمب هیروشیما