آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ونزوئلا اعمال کرد

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ونزوئلا اعمال کرد آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ونزوئلا اعمال کرد

جنتی: تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ملت ایران را تسلیم نخواهد کرد

جنتی: تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ملت ایران را تسلیم نخواهد کرد جنتی: تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ملت ایران را تسلیم نخواهد کرد

پوتین تحریمهای متقابل علیه غرب را تمدید کرد

پوتین تحریمهای متقابل علیه غرب را تمدید کرد پوتین تحریمهای متقابل علیه غرب را تمدید کرد

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سوریه اعمال کرد

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سوریه اعمال کرد آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سوریه اعمال کرد