واکنش ترکیه به تسلیح کردها توسط آمریکا

واکنش ترکیه به تسلیح کردها توسط آمریکا واکنش ترکیه به تسلیح کردها توسط آمریکا

ترکیه بار دیگر خواستار استرداد گولن از آمریکا شد

ترکیه بار دیگر خواستار استرداد گولن از آمریکا شد ترکیه بار دیگر خواستار استرداد گولن از آمریکا شد