تصاویر : فیل پوشی در هند!

تصاویر : فیل پوشی در هند!زنان در یکی از روستاهای هند برای در امان ماندن فیل ها از سرمای کشنده زمستان، برای آنها بافتنی می بافند. تصاویر : فیل پوشی در هند!