قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل بانک صادرات ایران

قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل بانک صادرات ایران قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل بانک صادرات ایران