تعطیلی موقت فرودگاه بندرعباس/انجام پروازهای خارجی در شب

تعطیلی موقت فرودگاه بندرعباس/انجام پروازهای خارجی در شب تعطیلی موقت فرودگاه بندرعباس/انجام پروازهای خارجی در شب