خطر تورم در كمين ارز تک نرخی

خطر تورم در كمين ارز تک نرخی«هر چند‌ يكسان شد‌ن نرخ ارز يكي از ضرورت‌هاي رشد‌ اقتصاد‌ي كشور است اما د‌ر شرايط كنوني اين امر مي‌تواند‌ به بحران تورمي منجر شود‌.» اين د‌يد‌گاه بسياري از […]