تیراندازی در مدرسه ای در ریاض/ سه تن کشته شدند

تیراندازی در مدرسه ای در ریاض/ سه تن کشته شدند تیراندازی در مدرسه ای در ریاض/ سه تن کشته شدند

تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته

تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته