رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود

رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود

تیلرسون: دیپلماسی جواب ندهد اقدام نظامی تنها راه‌حل با کره‌شمالی خواهد بود

تیلرسون: دیپلماسی جواب ندهد اقدام نظامی تنها راه‌حل با کره‌شمالی خواهد بود تیلرسون: دیپلماسی جواب ندهد اقدام نظامی تنها راه‌حل با کره‌شمالی خواهد بود

سفر تیلرسون به روسیه بی‌نتیجه بود

سفر تیلرسون به روسیه بی‌نتیجه بود سفر تیلرسون به روسیه بی‌نتیجه بود