زوج جهانگیری و روحانی برنده مناظره شدند

زوج جهانگیری و روحانی برنده مناظره شدندابراهیم اصغر زاد‌ه فعال سیاسی اصلاح‌طلب در اعتماد نوشت؛ مناظره اول شروع خوبی برای اصلاحات و اعتد‌الیون بود‌. این مناظره نشان د‌اد‌که روزهای خوب انتخاباتی د‌ر پیش خواهد‌ بود‌ […]

انتقاد جهانگیری از کاندیداهایی که وعده ایجاد شغل می‌دهند /مخالفتی با برگزاری مناظره نداشتیم

انتقاد جهانگیری از کاندیداهایی که وعده ایجاد شغل می‌دهند /مخالفتی با برگزاری مناظره نداشتیم انتقاد جهانگیری از کاندیداهایی که وعده ایجاد شغل می‌دهند /مخالفتی با برگزاری مناظره نداشتیم