فرار بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی سوری از شرق حلب

فرار بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی سوری از شرق حلب فرار بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی سوری از شرق حلب