شناسایی کامل 57 پیکر شهدای حادثه حله

شناسایی کامل 57 پیکر شهدای حادثه حلهرئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: حدود 13 هزار و 800 نمونه تطبیق DNA طی سه دوره برای حادثه حله انجام گرفت. شناسایی کامل 57 پیکر شهدای حادثه حله

اقامه نماز بر پیکر شهدای انفجار «حله»

اقامه نماز بر پیکر شهدای انفجار «حله»نماینده ولی فقیه در خوزستان بر پیکر شهدای انفجار تروریستی حله نماز اقامه کرد. اقامه نماز بر پیکر شهدای انفجار «حله»