خواننده از اسلام برگشته یک جنجال جدید به راه انداخت

خواننده از اسلام برگشته یک جنجال جدید به راه انداخت خواننده‌ای که سال گذشته برای مدتی به دین اسلام گروید و سپس به دلیل ممنوعیت مصرف الکل، ‌اسلام را ترک کرد، ‌دست به افشاگری علیه […]