واردات خودروهای با عمر بیش‌از یک‌سال ممنوع شد

واردات خودروهای با عمر بیش‌از یک‌سال ممنوع شد واردات خودروهای با عمر بیش‌از یک‌سال ممنوع شد

جدیدترین وضعیت خودروهای دوگانه‌سوز/ سمند بیشتر و پراید کمتر تولید شد

جدیدترین وضعیت خودروهای دوگانه‌سوز/ سمند بیشتر و پراید کمتر تولید شد جدیدترین وضعیت خودروهای دوگانه‌سوز/ سمند بیشتر و پراید کمتر تولید شد oxin channel