حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر

حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر حضرت داود (ع) خوش صدا ترین پیامبر به خوش صدا بودن در تاریخ معروف است و نعمتی بوده است که از سوی خداوند برای این پیامبر نازل شده […]