دایی و خواهر زاده سارقان خودرو زنان تهرانی

دایی و خواهر زاده سارقان خودرو زنان تهرانیدایی و خواهر زاده که با تصادف ساختگی خودرو زنان تهرانی را مسلحانه سرقت می کردند، سرانجام دستگیر شدند. دایی و خواهر زاده سارقان خودرو زنان تهرانی