۵۴ درصد سدهای کشور خالی است

۵۴ درصد سدهای کشور خالی است ۵۴ درصد سدهای کشور خالی است