سفیر ایران در کویت: احضار نشدم

سفیر ایران در کویت: احضار نشدم سفیر ایران در کویت: احضار نشدم

سفیر ایران در لندن احضار شد

سفیر ایران در لندن احضار شد سفیر ایران در لندن احضار شد