گابریل: در مذاکرات با ظریف در خصوص اختلاف نظرهایمان از جمله اسرائیل صحبت کردیم

گابریل: در مذاکرات با ظریف در خصوص اختلاف نظرهایمان از جمله اسرائیل صحبت کردیم گابریل: در مذاکرات با ظریف در خصوص اختلاف نظرهایمان از جمله اسرائیل صحبت کردیم

پلیس منچستر: در منزل مظنون اسناد مهمی کشف کردیم

پلیس منچستر: در منزل مظنون اسناد مهمی کشف کردیم پلیس منچستر: در منزل مظنون اسناد مهمی کشف کردیم